Kodeks etyki

pośrednika Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA”

Kodeks Etyki Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” to deklaracja wartości, którymi powinni kierować się wszyscy współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” w dążeniu do osiągania najlepszych wyników sprzedażowych przy zachowaniu najwyższych standardów pracy. Został przygotowany do stosowania w codziennych czynnościach oraz do promowania pozytywnych postaw wśród członków Spółdzielni. Kodeks Etyki Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” powinien stanowić podstawę do kształtowania profesjonalnego środowiska pracy wewnątrz Spółdzielni i współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wynika on z wartości, które uznajemy za kluczowe dla harmonijnej pracy i rozwoju Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA”, dla dobra naszych klientów, partnerów biznesowych i współpracowników. Zarządzanie oparte na wskazanych poniżej wartościach jest jednym z podstawowych warunków właściwych relacji wewnętrznych, zewnętrznych i kluczem do odniesienia sukcesu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” w swojej pracy kierują się odpowiedzialnością, rzetelnie wykonując zadania i dbają o wizerunek Spółdzielni;
 • współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” przestrzegają prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółdzielni;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” dba o zrównoważony rozwój Spółdzielni, o bezpieczeństwo pracowników i klientów;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” dba o ochronę danych osobowych, będących w dyspozycji Spółdzielni;
 • współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” chronią wszelkie informacje prawnie chronione, szczególnie te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą być istotne dla konkurencji;
 • Krytyka działań Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” przez członka spółdzielni pociąga za sobą odpowiedzialność przedstawienia alternatywnego rozwiązania;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” i jej pracownicy kierują się uczciwością oraz przeciwdziałają korupcji;

SZACUNEK

 • współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” odnoszą się do siebie i do osób współpracujących ze Spółdzielnią na zasadach wzajemnego szacunku;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” szanuje i respektuje prawo do wyrażania własnych opinii;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” dba o to, by miejsca pracy były chronione przed wszelkimi formami mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania;
 • współpracownicy Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” dbają o majątek Spółki;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” uczciwie i z szacunkiem traktuje swoich klientów;

WSPÓŁDZIAŁANIE/ROZWÓJ

 • praca zespołowa jest podstawą dla budowania silnej marki Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA”;
 • Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA” wdraża działania społecznie odpowiedzialnego rozwoju wspierając aktywność pracowników angażujących się w prace na rzecz społeczności współpracowników spółdzielni oraz partnerstwa z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i innymi dostawcami produktów;
 • jednym z kryteriów doboru dostawców i partnerów biznesowych Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” jest respektowanie przez nich zasad etycznych;

KOMUNIKACJA

 • każdy spółdzielca ma prawo do wyrażania swoich opinii w środowisku spółdzielnianym;
 • wyrażanie opinii odbywa się w sposób kulturalny;
 • wyrażanie zapatrywań może dotyczyć sytuacji, zagadnienia w strukturach spółdzielni, obowiązującej procedury, czy wdrożonego rozwiązania;
 • wyrażane zdania/sądy nie są kierowane do osób z grona spółdzielców;
 • niedopuszczalne są pomówienia, oczernianie i obrażanie innych członków spółdzielni;
 • dozwolone kanały komunikacyjne: spotkania, narady, Walne Zgromadzenie, a także korespondencja wewnętrza z wykorzystaniem adresów poczty internetowej;
 • zasadą naczelną pozostaje wypracowanie rozwiązania, dlatego każda komunikacja zmierza do rozwiązania zgłoszonej kwestii;
 • wypracowanie rozwiązania wraz w przedyskutowaniem proponowanego rozwiązania kończy dyskusję na zgłoszone zagadnienie.

Kodeks Etyki Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” wskazuje wartości i standardy, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i osoby współpracujące z Ogólnopolską Spółdzielnią Agencyjną „OSA”, niezależnie od formy zatrudnienia, przedmiotu i czasu trwania współpracy. Wartości wyrażone w tym dokumencie stanowią podstawę dla codziennej aktywności wszystkich współpracowników Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA”.

Ogólnopolska Spółdzielnia
Agencyjna “OSA”

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Email

kontakt@spoldzielnia-osa.pl